Onze Voorwaarden

Algemene voorwaarden Stapper Dogs

1.Definities

a) Stapper Dogs; opdrachtnemer, gevestigd aan de Eyckenstein 297 te Amstelveen.

b) Opdrachtgever; bezitter van de hond.

c) Opdracht; het uitlaten of verzorgen van de hond.

d) Hond; hond van de opdrachtgever welke door Stapper Dogs wordt uitgelaten.

e) Daar waar hond staat, kan indien van toepassing, ook honden worden gelezen

 

2.Algemeen

a) Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing,tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als Stapper Dogs.

b) Stapper Dogs behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

c) Op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing

 

3.Rechten en plichten Stapper Dogs

a) De hond wordt op afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door de Stapper Dogs.

b) Stapper Dogs is niet aan te merken als bezitter van de hond.

c) Stapper Dogs is door ondertekening van de Algemene Voorwaarden gemachtigd om de hond uit te laten.

d) Stapper Dogs laat de hond gedurende 50 tot 70 minuten uit.

e) Stapper Dogs gaat op verantwoorde wijze met de hond om.

f) Stapper Dogs heeft het recht de hond los te laten lopen.

g) Stapper Dogs behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. Stapper Dogs dient vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan opdrachtgever.

h) Stapper Dogs behoudt zich het recht hond op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze hond problemen of een gevaar kan leverenvoor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.

i) Stapper Dogs behoudt zich het recht voor niet gecastreerde reuen te weigeren.

j) Stapper Dogs behoudt zich het recht voor hond te weigeren indien de hond een gedrag ontwikkelt die de hond ongeschikt maken voor uitlaten in groepsverband.

k) Stapper Dogs behoudt zich het recht voor, indien er geconstateerd wordt dat de hond een besmettelijke ziekte of vlooien heeft, de hond gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen.

l)Stapper Dogs behoudt zich het recht de opdracht in geval van storm of extreme gladheid de opdracht te staken. Er zal in een dergelijke situatie samen met de opdrachtgever worden gekeken naar een oplossing.

  1. Rechten en plichten opdrachtgever

a) Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond jaarlijks de nodige entingen,waaronder kennelhoest, ontvangt.

b) Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond preventief behandeld worden tegen vlooien, wormen en teken.

c) Opdrachtgever is WA verzekerd, waarbij de hond is meeverzekerd.

d) Opdrachtgever machtigt Stapper Dogs, om op kosten van opdrachtgever,medische zorg te verschaffen wanneer Stapper Dogs dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener eerst contact met opdrachtgever worden gezocht.

e) Opdrachtgever accepteert dat de hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn.

f) Opdrachtgever zorgt dat de hond op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is. Indien de hond niet aanwezig is wanneer afgesproken worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.

g) Opdrachtgever houdt er rekening mee dat er een opzegtermijn van één maand geldt indien de opdrachtgever geen gebruik meer wenst te maken van de uitlaatservice.

h) Opdrachtgever houdt rekening met de volgende regels m.b.t. afmelding voor wandeling(en) en vakanties:

  • Afmelding van de hond dient minimaal twee weken van te voren te worden aangegeven bij Stapper Dogs
  • Opdrachtgever heeft het recht de hond maximaal drie weken per kalenderjaar kostenloos af te melden wegens vakantie. Bij overschrijding worden de kosten onverminderd in rekening gebracht.*
  • Opdrachtgever is gevrijwaard van betaling gedurende officiële feestdagen en overige sluitingsdagen wegens vakantie van Stapper Dogs
  • Bij afmelding wegens ziekte of loopsheid van de hond is de opdrachtgever niet gevrijwaard van betaling

* Toelichting op kostenloze afmelding van maximaal 3 weken per kalenderjaar: Indien uw hond vast 1 dag per week mee gaat met de uitlaatservice, gaat het hier dus om 3×1= 3 dagen.Gaat uw hond hond normaal gesproken 2 dagen per week mee, dan gaat het om 3×2= 6 dagen, enzovoort.

 

  1. Aansprakelijkheidsstelling

a) Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Stapper Dogs of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indienniet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de honden gedeeld.

b) Stapper Dogs is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door Stapper Dogs, aan de hond.

c) Stapper Dogs is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij Stapper Dogs aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden;

d) Stapper Dogs is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond.

e) Indien aansprakelijkheid van Stapper Dogs voor schade van opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.

f) Stapper Dogs is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht .

g) Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij Stapper Dogs opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de hond zijn volledig voor rekening van opdrachtgever.

  1. Betalingen

a) De vergoeding voor de diensten geleverd door Stapper Dogs geschiedt op basis van contante betaling of betaling per bank van de verstuurde factuur.

b) De facturen worden, waar mogelijk, aan het einde van de maand gemaakt en verstuurd.

c) Indien de betaling binnen 14 dagen achterwege blijft volgt een verhoging van 10% van het totale bedrag. Indien de betaling binnen 30 dagen niet is voldaan, volgt een verhoging van 20% van het totale bedrag.

d) Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal Stapper Dogs de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op de opdrachtgever worden verhaald.

7. Adviezen

a) Stapper Dogs adviseert u om uw hond minimaal 2 uur voor de wandeling of pas na het lopen te laten eten in verband met de kans op maagtorsie bij sommige (met name grotere) rassen.

b) Stapper Dogs adviseert u een hondenhanddoek of honden badjas klaar te hebben liggen bij thuiskomst van uw hond. Hoewel Stapper Dogs uw hond altijd voor thuiskomst zal afdrogen en zo goed mogelijk zal schoonmaken met de middelen die zij heeft (handdoeken), is dit niet altijd voldoende. Ook kan Stapper Dogs, op verzoek, uw honden badjas mee nemen en deze al tijdens de terugreis aandoen, zodat uw hond warm en opgedroogd is bij thuiskomst.


Belangrijk:
Overige voorwaarden ( bestemd voor bedrijven) zijn op aanvraag beschikbaar.

 

DOWNLOAD PDF